Produkty:Dusičnan horečnatý hexahydrát p.a.

Mg(NO3)2 . 6H2O

CAS [13446-18-9]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Síranymax. 0,0005%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,0005%
Pbmax. 0,002%
pH(5% v H2O, 20°C)5,0 - 7,0

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

S vety

S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.