Produkty:Hydrogénsiričitan sodný p.a.

NaHSO3

CAS [7631-90-5]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Sírany0,003
Chloridy0,005%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 31Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

S vety

S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.