Produkty:Dusičnan strieborný - odmerný roztok 0,1M p.a.

AgNO3

CAS [7761-88-8]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,01

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.