Produkty:L - Alanin

C3H7NO2

CAS [56-41-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%
Sírany< 0.00005 %
Chloridy< 0.00005 %
Teplota topenia314,5°C
pH5,5 - 7,0 pri 25°C

R vety

R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 21Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
R 22Škodlivý po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 22Nevdychujte prach.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).