Produkty:Butylacetát p.a.

CH3COO(CH)3CH3

Octan butylnatý

CAS [123-86-4]

Špecifikácia

Obsahmin. 98%
Neprchavé látkymax. 0,002%
Voľné kyselinymax. 0,2%
Bod vzplanutia22°C
Destil. rozhranie123 - 128°C

Piktogramy

Pozor

H vety

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  vysoko horľavý

R vety

R 10Horľavý.
R 66Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.