Produkty:Kyselina sírová - odm. roztok 0,05mol/I p.a.

H2SO4

CAS [7664-93-9]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,01

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 28.1Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.