Produkty:Kyanid draselný p.a.

KCN

CAS [143-33-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98,5%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H300  Smrteľný po požití.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  vysoko toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 26/27/28Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 50/53Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
S 28Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (teplota bude špecifikovaná výrobcom).
S 29Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 60Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.