Produkty:Acetonitril p.a.

CH3CN

CAS [75-05-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%
Neprchavé látkymax. 0,001%
H2Omax. 0,2%
Voľné kyselinymax. 0,005%
Bod vzplanutia5°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 27Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.