Produkty:Chlorid uhličitý p.a.

CCl4

CAS [56-23-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%
Chloridymax. 0,00003%
Femax. 0,00001%
H2Omax. 0,02%
Voľné kyselinymax. 0,0002%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.
H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P311 Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadeni schv

Bezpečnostné symboly

  toxický

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 40Možnosť karcinogénneho účinku.
R 59Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.
R 23/24/25Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.
R 48/23Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.
R 52/53Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 59Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 36/37Noste vhodný ochranný odev a rukavice.