Produkty:Chloritan sodný 24,5 % roztok

NaClO2

CAS [7758-19-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin 24,5%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití.
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/ /horľavých materiálov.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.

Bezpečnostné symboly

  toxický

  oxidujúci

R vety

R 8Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.
R 22Škodlivý po požití.
R 24Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
R 32Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.
R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

S vety

S 17Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.