Produkty:Kyselina chlorovodíková 1:1 p.a.

HCl

CAS [7647-01-0]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky50 %

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 34Spôsobuje popáleniny/poleptanie.
R 37Dráždi dýchacie cesty.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.