Produkty:n - Butanol p.a.

CH3(CH2)3OH

Butan - 1 -ol

CAS [71-36-3]

Špecifikácia

Obsah99%
Neprchavé látky0,003%
H2Omax. 0,5%
Voľné kyseliny0,005%
Bod vzplanutia34°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 10Horľavý.
R 22Škodlivý po požití.
R 41Riziko vážneho poškodenia očí.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
R 37/38Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 7/9Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.
S 37/39Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.