Produkty:Kyselina 5-sulfosalicylová p.a.

C7H6O6S . 2H2O

CAS [5965-83-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%
Chloridymax. 0,005%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
Bod topenia108-120°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.