Produkty:Methyl ethyl ketone p.a.

C4H8O

2-Butanón

CAS [78-93-3]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%
Teplota topenia-86°C
Teplota vzplanutia-1°C
Index lomu1,3814
Odpar. číslo6,3

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.