Produkty:sek - Butanol p.a.

CH3CH2CH(OH)CH3

Butan - 2 -ol

CAS [78-92-2]

Špecifikácia

Obsah99%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyselinymax. 0,01%
Bod vzplanutia23°C
terc-Butanolmax. 0,1%
2-Propanolmax. 0,3%

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 10Horľavý.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 7/9Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.