Produkty:Síran ceričitý p.a.

Ce(SO4)2 . 4H2O

CAS [10294-42-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 98%
Chloridymax. 0,001%
Femax. 0,005%
Pbmax. 0,005%
PO4max. 0,01%

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P vety

P302 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich vyplachujte vodou.