Produkty:FE 2600

Špecifikácia

ZLOŽENIE
Monoetanolamín5-10%
Trietanolamín3-8%
Voda82-92%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.