Produkty:Hydrogénsiričitan sodný 20% roztok

NaHSO3

CAS [7631-90-5]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky20%

Piktogramy

Pozor

H vety

EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H302 Škodlivý po požití.

P vety

P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.