Produkty:terc - Butanol p.a.

(CH3)3COH

2-Methylpropa-2-ol

CAS [75-65-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99,5%
Neprchavé látkymax. 0,002%
H2Omax. 0,1%
Voľné kyseliny0,005%
Bod vzplanutia11°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.