Produkty:Bromid draselný c=0,1 mol/liter p.a.

KBr

CAS [7758-02-3]

Špecifikácia

c(KBr)0,1 mol . dm3

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.