Produkty:Hydroxid draselný odm. roztok 0,1M p.a.

KOH

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98-1,01

Piktogramy

Pozor

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.