Produkty:Fluoroglucinol p.a.

C6H3(OH)3

CAS [108-73-6]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa

P vety

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.