Produkty:MTBE čistý

C5H12O

CAS [1634-04-4]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,8%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315  Dráždi kožu.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

  vysoko horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 38Dráždi pokožku.

S vety

S 9Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.