Produkty:Jód-odmerný roztok 0,1mol/l p.a.

I

CAS [7553-56-2 ]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98-1,01

Piktogramy

Pozor

H vety

H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.