Produkty:Hydroxid vápenatý p.a.

Ca(OH)2

CAS [1305-62-0]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 96%
Chloridymax. 0,0005%
Femax. 0,0005%
CaCO3max. 3%

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.