Produkty:Dusičnan strieborný - odmerný roztok 0,02M p.a.

AgNO3

CAS [7761-88-8]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98-1,01

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.