Produkty:Hydroxid sodný 10% roztok p.a.

CAS [1310-73-2]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky10g/100 g roztoku

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

R vety

R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

S vety

S 26V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
S 37Noste vhodné rukavice.
S 39Použite ochranu očí/tváre.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.