Produkty:Horčík podľa Grinarda

Mg

CAS [7439-95-4]

Špecifikácia

Teplota samovznietenia450°c
Teplota tavenia651°c

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H228 Horľavá tuhá látka.
H252 Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.
H261 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Bezpečnostné symboly

  extrémne horľavý

R vety

R 11Veľmi horľavý.
R 15Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

S vety

S 43V prípade požiaru použite ... Nikdy nehaste vodou.
S 7/8Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.