Produkty:Acetátový tl. roztok pH 5,5 p.a.

CH3COONa + CH3COOH

Špecifikácia

885 ml 0,2M octan sodnýv 1000 ml roztoku
115 ml 0,2M kyselina octováv 1000 ml roztoku

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.

P vety

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.