Produkty:o-Tolidín roztok 0,135% p.a.

C14H16N2 . 2HCl

CAS [612-82-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky1,35g/1000 ml

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H350  Môže spôsobiť rakovinu
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.