Produkty:MEK-IPA B-10 p.a.

Špecifikácia

ObsahMEK, IPA, Bitrex

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H227Horľavá kvapalina.
H241 Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
H303Môže byť škodlivý po požití.

P vety

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.