Produkty:Denatonium benzoate - bitrex

C21H29N2O . C7H5O2

CAS [3734-33-6]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99,5%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.

P vety

P264  Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P330 Vypláchnite ústa.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 28.1Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody.
S 20/21Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.