Produkty:Dusičnan draselný - uchov. roztok p.a.

KNO3

Špecifikácia

c(KNO3)1 mol/l

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.