Produkty:Kyselina peroxyoctová

CH3CO3H

CAS [79-21-0]

Špecifikácia

Teplota topenia0,1°C
Teplota varu105°C

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné symboly

  žieravý

  dráždivý

  nebezpečný pre životné prostredie

  oxidujúci

R vety

R 7Môže spôsobiť požiar.
R 10Horľavý.
R 35Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.
R 50Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.
R 20/21/22Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

S vety

S 14.1Uchovávajte mimo dosahu redukčných činidiel, zlúčenín ťažkých kovov, kyselín a alkálií.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 1/2Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.
S 3/7Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.
S 36/37/39Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.