Produkty:Kyselina kalkónkarboxylová p.a.

C21H14N2O7S . 2H2O

CAS [3737-95-9]

Špecifikácia

Rozpustnosť v H2O8g/l pri 20°C
Teplota tavenia300°C
Indikátor kovov

Piktogramy

Pozor

H vety

H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36/37/38Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 22Nevdychujte prach.