Produkty:Benzín technický

CAS [64741-84-0]

Piktogramy

Pozor

H vety

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315  Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa
H411Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P vety

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

  vysoko horľavý

R vety

R 65Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R 67Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 16Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.
S 23Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
S 24Zabráňte kontaktu s pokožkou.
S 45V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).
S 53Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 62Pri požití nevyvolávajte zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.