Produkty:Chlorbenzén p.a.

C6H5Cl

CAS [108-90-7]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky99,9

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

P vety

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

  nebezpečný pre životné prostredie

R vety

R 10Horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.
R 51/53Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 61Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi in štrukciami/kartou bezpečnostných údajov.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.