Produkty:Chlorid lítny bezvodý p.a.

LiCl

CAS [7447-41-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 95%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 22Škodlivý po požití.
R 36/38Dráždi oči a pokožku.