Produkty:Kyselina chlorovodíková - roztok 0,05 M

HCl

CAS [7647-01-0]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02
c(HCl)0,05 mol/liter

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.