Produkty:Cyklohexanol p.a.

C6H12O

Cyclohexanol

CAS [108-93-0]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P vety

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 20/22Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.
R 37/38Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S 24/25Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.