Produkty:2,2-Thiodiethanol

S(CH2CH2OH)2

CAS [111-48-8]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné symboly

  dráždivý

R vety

R 36Dráždi oči.