Produkty:Dusičnan lítny p.a.

LiNO3

CAS [7790-69-4]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložkymin. 99%

Piktogramy

Pozor

H vety

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

P vety

P262  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.