Produkty:Kyselina dusičná 0,1N

HNO3

CAS [7697-37-2]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.