Produkty:



Uhličitan sodný 0,1N

Na2CO3

CAS [497-19-8]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

H vety

H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.