Produkty:Dusičnan strieborný 0,01N p.a.

AgNO3

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

H vety

H313Môže byť škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.