Produkty:Cyklohexanon p.a.

C6H10O

Cyclohexanone

CAS [108-94-1]

Špecifikácia

Obsahmin. 99%
Neprchavé látkymax. 0,05%
H2Omax. 0,5%
Bod vzplanutia44°C

Piktogramy

Pozor

H vety

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné symboly

  zdraviu škodlivý

R vety

R 10Horľavý.
R 20Škodlivý pri vdýchnutí.

S vety

S 2Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 25Zabráňte kontaktu s očami.
S 46V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.