Produkty:Chlorid bárnatý 10% roztok p.a.

BaCl2

CAS [10326-27-9]

Špecifikácia

Obsah hlavnej zložky10g/100 g roztoku

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H301 Toxický po požití.