Produkty:Šťavelan amónny 0,1N p.a.

(NH4)2C2O4

CAS [6009-70-7]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

Piktogramy

Pozor

H vety

H302 Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.