Produkty:Fosforečnan sodný 0,1N

Na3PO4

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

Piktogramy

Pozor

H vety

H303Môže byť škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.