Produkty:Kyselina sírová - odmerný roztok 0,1M

H2SO4

CAS [7664-93-9]

Špecifikácia

Titr. faktor 0,98 - 1,02

Piktogramy

Nebezpečenstvo

H vety

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P vety

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.